Wetgeving omtrent langdurige ziekte

Wat moet je weten over de Wet verbetering Poortwachter?

Als je als medewerker ziek bent, moet je werkgever samen met jou ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk kan re-integreren. Het re-integratieproces en de daarbij behorende verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter.

IVA

Juridische hulp

WIA

Inhoudsopgave

Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar

In de ‘Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar’ is nauwkeurig omschreven wat er van een werkgever, werknemer, casemanager en bedrijfsarts wordt verwacht. Voor alle werknemers, dus voor zowel de vaste als de tijdelijke dienstverbanden gelden de volgende stappen:

Week 1. Ziekmelding bij de bedrijfsarts of arbodienst

Het is belangrijk dat de juiste vragen worden gesteld bij de ziekmelding, zonder dat de privacyregels worden overtreden. De onderwerpen die een werkgever mag uitvragen bij de intake van de verzuimmelding zijn opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Week 6. Opstellen probleemanalyse en aanleggen re-integratiedossier

De probleemanalyse wordt door de bedrijfsarts of arbodienst opgesteld. Hierin worden onder andere de aard van de klachten, de beperkingen en de omstandigheden van de situatie van de zieke werknemer beschreven. De probleemanalyse, zonder medische gegevens, stuurt de bedrijfsarts na akkoord van de werknemer naar de werkgever. De bedrijfsarts of arbodienst geeft in het advies aan de werkgever aan welke stappen de werkgever kan zetten om herstel en werkhervatting te bevorderen (Autoriteit Persoonsgegevens, 2016).

Week 8. Opstellen plan van aanpak

Uiterlijk twee weken na het advies van de bedrijfsarts of arbodienst, dus uiterlijk in de achtste week van het verzuim, moeten de werkgever en de werknemer samen een plan van aanpak opstellen. In het plan van aanpak geven zij aan welke doelen zij op welke manier en binnen welke termijn willen bereiken. In het plan van aanpak staan geen gegevens over de aard en de oorzaak van de ziekte (Autoriteit Persoonsgegevens, 2016). In het plan van aanpak worden afspraken vastgelegd over te ondernemen acties om de mogelijkheden tot werken te vergroten, zoals bijvoorbeeld een noodzakelijke behandeling, cursus of training of een (tijdelijke) aanpassing van de werkplek (Werkijzer Poortwachter UWV, 2020)

Periodiek overleg

De werkgever moet periodiek met de werknemer het plan van aanpak evalueren. De richtlijn is minimaal één keer per zes weken.

Week 42. Verzuimmelding aan UWV

Als de werknemer ruim driekwart jaar ziek is, dan doet de werkgever uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek aangifte van langdurige ziekte: de 42e-weeksmelding (UWV.nl, z.d.)

Week 46 – 52. (Eerstejaars)evaluatie (opschudmoment)

Het plan van aanpak is geen statisch document. Het is een plan dat moet worden gevolgd en als het na evaluatie niet haalbaar lijkt, dan moet het worden bijgesteld zodat het wel haalbaar is. Het plan van aanpak moet periodiek worden geëvalueerd. De eerstejaarsevaluatie heeft een extra dimensie. Bij deze verplichte evaluatie na 52 verzuimweken is het doel dat de werkgever en werknemer terugblikken op de re-integratieactiviteiten in het eerste ziektejaar en expliciet de vraag stellen of de re-integratie nog op de goede weg zit. Zo nodig kan de gevolgde re-integratiekoers voor de komende periode worden bijgesteld of voortgezet (Werkwijzer Poortwachter UWV, 2020).

Week 89 – 93. Re-integratieverslag en WIA-aanvraag

De werkgever is verplicht om het ziekteverzuim en de re-integratieactiviteiten bij te houden in het re-integratiedossier. Een onderdeel hiervan is het advies van de bedrijfsarts of arbodienst en het plan van aanpak inclusief eventuele bijstellingen. Daarnaast bevat het dossier gegevens over de activiteiten die de werkgever heeft ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen en die de werknemer heeft ondernomen om weer aan het werk te gaan. Ook adviezen en verslagen van andere betrokkenen bij het re-integratieproces (zoals de bedrijfsarts, casemanagers en eventueel ingeschakelde re-integratiebedrijven) horen in dit dossier. Mocht re-integratie niet lukken, dan zal na 89 weken vanaf de eerste ziektedag aan de hand van het re-integratiedossier een re-integratieverslag worden opgesteld voor de aanvraag van een WIA-uitkering van het UWV (Autoriteit Persoonsgegevens, 2016). De werkgever verstrekt de benodigde stukken, te weten het re-integratieverslag aan de werknemer die vervolgens uiterlijk in de 93e ziekteweek de WIA-uitkering aanvraagt bij het UWV.

Week 91. Eindevaluatie

In de eindevaluatie geeft de werkgever aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Dit document wordt ook ingevuld op het moment dat de werknemer uit dienst gaat (UWV.nl, z.d.).

Week 104. Beoordeling re-integratie traject door UWV

Het UWV oordeelt op basis van het re-integratieverslag of de zieke werknemer en werkgever zich voldoende voor de re-integratie hebben ingespannen en beslist of er recht is op een WIA-uitkering.

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.