Mijn werknemer heeft kanker (gehad), wat nu?

Mijn medewerker heeft kanker (gehad), wat nu?

Wanneer jouw werknemer getroffen wordt door kanker kan dat ook veel invloed hebben op zijn/haar werk, en dus ook op jou als werkgever. Het is lang niet altijd vanzelfsprekend dat je precies weet hoe je hiermee om moet gaan. Het re-integratieproces van een werknemer met of na kanker kan complex zijn voor jou als werkgever, zoals de wet waaraan moet worden voldaan, maar ook hoe je het beste rekening kan houden met de veranderingen en eventuele gevolgen van de ziekte.

Inhoudsopgave

Waar loopt mijn werknemer na kanker in zijn werk tegenaan? (de gevolgen)

Gevolgen en restverschijnselen van kanker zijn vaak: vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, concentratieproblemen, geheugenproblemen en neuropathie (zenuwpijn).

Wat heeft een werknemer nodig om weer in zijn baan terug te komen?

Het is belangrijk dat er tijd en ruimte is voor de werknemer. Werkdruk en stress gaan ten koste van de energie die al beperkt kan zijn. Langzaam kunnen opbouwen is belangrijk! Het moment van terugkeer naar werk bepalen jullie samen op basis van wat jouw werknemer aangeeft te kunnen en de adviezen van de bedrijfsarts. Deze kan ook informatie over de behandeling en behandelduur opvragen bij de behandelend arts of de (oncologie) verpleegkundige. Uiteraard kan dit alleen met toestemming van jouw medewerker.

Tips zijn:

  1. Blijf met elkaar in gesprek
  2. Ondersteun leidinggevende en collega’s
  3. Doorbreek het eventuele taboe op de werkvloer
  4. Zoek en regel de juiste expertise
  5. Stuur op benutbare mogelijkheden

Hoe kun je jouw werknemer met/na kanker weer beter laten functioneren? Wat kan ik als werkgever doen om je werknemer tijdens de re-integratie te ondersteunen?

Voor jou als werkgever ligt er een balans tussen de werknemer moeten beschermen tegen te snel willen gaan enerzijds en soms een duwtje in de rug te geven anderzijds, om iets gewoon weer te proberen. Jouw medewerker kan mogelijk zijn of haar grenzen nog niet goed inschatten. Het is belangrijk dat jouw medewerker het gevoel van vertrouwen krijgt. Door goed met elkaar in gesprek te blijven over de (on)mogelijkheden en duidelijke werkafspraken te maken kun je jouw werknemer daar waar mogelijk ondersteunen.

Hoe laat ik een werknemer uren opbouwen?

Het stapsgewijs opbouwen van werk met concrete doelen lijkt het beste te werken.  Je kunt uren opbouwen in uren en in werkzaamheden. In eerste instantie begint iemand misschien met werkzaamheden die niet bij zijn of haar oorspronkelijke functie horen. Na verloop van tijd is het verstandig weer de eigen taken uit te proberen en op te bouwen. De taken worden dan weer inhoudelijk opgebouwd. Belangrijk is dat er niet snel sprake is van werk- en tijdsdruk.

Welke werkaanpassingen zijn er mogelijk?

Dit is volledig afhankelijk van de werkplek. Soms zijn kleine aanpassingen al voldoende: een eigen werkruimte, structuur in de werkzaamheden, afbakenen van de werkzaamheden, vaste momenten waarop de werknemer gestoord mag worden etc. Voor mogelijke gevolgen van de behandeling voor het werk of eventuele aanpassingen kan de input van de bedrijfsarts worden gevraagd.

Wat als mijn werknemer niet meer in zijn eigen functie kan terugkeren?

Mocht blijken dat jouw werknemer zijn of haar eigen functie niet meer kan uitoefenen dan zullen jullie met elkaar in gesprek moeten gaan en bespreken wat er qua werk nog wel mogelijk is. Als hier ook geen mogelijkheid voor is, zal er een tweede spoortraject moeten worden ingezet.

De rol van een re-integratiebureau voor u als werkgever

Er zijn diverse re-integratiebureau’s die specialist zijn in het helpen van mensen die terug willen keren naar hun werk en last ondervinden van lange termijn gevolgen. De re-integratiecoach is er voor zowel de cliënt als de werkgever. Afhankelijk van het eerste of tweede spoor wordt er gekeken met de cliënt, de werkgever en de bedrijfsarts wat haalbaar is op de huidige werkplek (eerste spoor) qua belastbaarheid en werkzaamheden. Als er een tweede spoortraject wordt ingezet, zal de re-integratiecoach begeleiden om werk elders te vinden. Het re-integratiebureau houdt overzicht over alle wettelijke verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wat zijn wettelijke verplichtingen als werkgever in de re-integratie van mijn werknemer?

-> Klik voor meer informatie omtrent Wetgeving over langdurige ziekte/Wet verbetering Poortwachter

U bevindt zich hier:

Re-integreren ...

vrouw kijkt uit raam

klik voor meer informatie

Mijn werknemer heeft NAH, wat nu?

Wanneer jouw werknemer getroffen is met NAH kan dat veel invloed hebben op zijn/haar werk, en dus ook op jou als werkgever. Het is lang niet altijd vanzelfsprekend dat je direct al precies weet hoe je hier mee om moet gaan. Het re-integratieproces van een werknemer met NAH kan complex zijn voor jou als werkgever, zoals de wet waaraan moet worden voldaan, maar ook hoe je het beste rekening kan houden met de veranderingen ten gevolge van het hersenletsel.

Inhoudsopgave

Kan mijn werknemer nog terugkeren naar zijn oude baan?

Of de werknemer met NAH nog terug kan keren naar zijn oude baan hangt van veel verschillende factoren af. Zo kunnen er veranderingen optreden die het werk kunnen belemmeren zoals lichamelijke beperkingen of cognitieve beperkingen. Daarnaast is het ook afhankelijk van iemands eigen aanpassingsvermogen en leerbaarheid; kan iemand zich goed aanpassen aan de nieuwe situatie? Ook is het erg belangrijk in hoeverre de werksituatie aangepast kan worden naar de nieuwe situatie; bijvoorbeeld minder werkuren, andere taken etc.

Hoe lang duurt het voordat mijn werknemer weer terug is?

Dit is voor iedereen anders. Zorg er voor dat je  vanaf het begin af aan nauw betrokken bent bij het proces, om ook op de hoogte te zijn welke stappen jouw werknemer doorloopt. Zo is de herstelperiode voor iedereen anders, waar de één wel een revalidatietraject doorloopt en de ander thuis herstelt. Daarnaast kan het betekenen dat de werknemer niet meer volledig terugkeert, en minder uren kan maken.

Wordt mijn werknemer weer helemaal de oude?

Kort door de bocht gezegd: nee, in veel gevallen niet. De interpretatie van helemaal de oude kan voor iedereen echter anders zijn, aangezien iemand met NAH erna zijn leven weer zo kan inrichten dat hij net zo tevreden is als ervoor. De gevolgen van NAH zijn echter uiteenlopend; ieder hersenletsel is uniek, en daarom zijn de resterende gevolgen bij iedereen anders. Lees hier meer informatie over niet-aangeboren hersenletsel.

Wat als mijn werknemer niet meer in de eigen functie kan terugkomen?

Een disfunctionerend werknemer door hersenletsel, wat nu? Dit hoeft niet altijd te betekenen dat een werknemer niet meer in zijn eigen functie kan terugkomen, maar wanneer dat wel het geval is zal er gekeken moeten worden naar een andere functie die wel passend is. Indien hier ook geen mogelijkheid voor is, zal er een tweede spoortraject ingezet moeten worden.

Waar loopt mijn werknemer na NAH in zijn werk tegen aan?

Grofweg kunnen er op alles wat zich op het werk afspeelt problemen voorkomen. Dit is echter voor iedereen anders, afhankelijk van de gevolgen na NAH (lees hier meer over de gevolgen van NAH). Denk hierbij aan de mobiliteit om überhaupt op het werk te kunnen komen, de communicatie, het volhouden van het aantal uur werk, en het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden.

Wat heeft een werknemer nodig om weer in zijn baan terug te keren?

Ruimte en tijd: werkdruk en stress gaat ten koste van de energie die al beperkt is. Langzaam kunnen opbouwen: het brein en lichaam weer langzaam laten wennen aan werkzaamheden, ontdekken hoe je het beste om moet gaan met de beperkingen op je werk, dan dit langzaam opbouwen.

In een arbeidssituatie moet extra aandacht worden besteed aan energieverdeling, aan een evenwicht tussen inspanning en ontspanning, en aan reserves voor thuis. Mensen met hersenletsel streven ernaar het leven van voor het letsel zo volledig mogelijk te hervatten. Ze zullen zich met alle energie die zij hebben op de werkzaamheden storten en proberen dat net zo goed te doen als voorheen. Ze houden dan nog onvoldoende rekening met hun beperkingen. Het gevolg hiervan kan zijn dat ze niet meer problemen of gebreken kunnen compenseren of opvangen, zowel thuis als op het werk. Dit uit zich vervolgens in een toename van cognitieve en emotionele klachten en minder aangepast gedrag. Er lijkt dan dus tijdelijk achteruitgang op te treden. Werk kan belangrijk zijn maar mag niet alle energie vergen. Tijdig stoppen, voordat de grens bereikt is, moet daarom rationeel en vooral niet emotioneel bepaald worden. Het is daarom in eerste instantie belangrijk om de uren en werkzaamheden eerder te langzaam dan te snel en met kleine stapjes op te bouwen.

Werken kost meer energie dan men verwacht. Zo heeft arbeidsreintegratie niet alleen betrekking op iemands arbeidscapaciteiten maar ook op de sociale interactie. Zo kost ‘even’ een praatje met een collega veel energie en leidt dit af van het werk. Na een praatje moet iemand zijn eigen taak met alle beschikbare energie weer opnieuw opstarten.

Hoe kun je een werknemer met NAH weer beter laten functioneren?

Waarschijnlijk komt bij jou  de vraag op: wat kan ik als werkgever doen om mijn werknemer tijdens re-integratie te ondersteunen?

Voor jou als werkgever ligt er een balans tussen de werknemer moeten beschermen tegen te snel willen gaan enerzijds en soms een duwtje in de rug te geven om iets gewoon weer te proberen. De getroffene kan soms namelijk zijn of haar grenzen niet meer goed  inschatten. Bovendien kan zij/hij minder zelfvertrouwen hebben, omdat het lichaam niet meer zoals voor het hersenletsel werkte en de persoon veranderd is. Het is daarom belangrijk dat je de persoon met hersenletsel het gevoel geeft dat je vertrouwen hebt in de persoon. Gericht op de competenties in plaats van beperkingen, zonder verwachtingen te hebben. Dat zal soms een uitdaging zijn. Het belangrijkste daarom is om als werkgever vaak de vinger aan de pols te houden hoe het gaat. En zo goed en eerlijk mogelijk met elkaar te blijven communiceren over hoe de samenwerking verloopt, zodat deze eventueel bijgesteld kan worden.

Hoe kan mijn werknemer zijn werkzaamheden het beste opbouwen?

Er wordt in de re-integratiewereld veel met vaste opbouwschema’s gewerkt. Enerzijds hebben deze een voordeel omdat ze houvast geven. Anderzijds kunnen deze ook demotiverend werken wanneer het even wat minder gaat tijdens het opbouwen.  Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het voor mensen met hersenletsel het beste werkt als tijdens het opbouwen van de werkzaamheden zo veel mogelijk positieve ervaringen worden opgedaan. 

Je kunt opbouwen in uren en opbouwen in werkzaamheden. Iemand kan in eerste instantie beginnen met makkelijke administratieve taken waar geen tijdsdruk bij komt kijken of veel zaken van afhangen. Zo kan iemand zelf de eerste stappen van vertrouwen op doen. Het opbouwen in uren is niet hetzelfde als het opbouwen in werkzaamheden. Hier verkijkt men zich vaak op. In eerste instantie begint iemand misschien met werkzaamheden die niet bij zijn oorspronkelijke functie horen. Na verloop van tijd is het verstandig om de taken uit iemands oorspronkelijke functiepakket weer uit te proberen en op te bouwen. De taken worden dan inhoudelijk opgebouwd. De inhoud van de werkzaamheden zal een grotere impact op iemand hebben. Het kan daarom zijn dat iemand eerst in het aantal uur een stapje terug doet wanneer inhoudelijk in de werkzaamheden wordt opgebouwd. Het is raadzaam om de momenten van vooruit kijken en vervolgens de evaluatie kort op elkaar te houden.

Er kunnen bepaalde momenten zijn dat het opbouwen langzamer dan verwacht gaat. Mede ook omdat de gebeurtenissen in de privésituatie een impact hebben op de persoon. Anderzijds kan tijdens het opbouwen ook blijken dat wanneer iemand weer de taken van de eigen functie oppakt, het ineens makkelijker wordt om de uren op te bouwen. Onderschat daarnaast ook niet dat het opbouwen van iemands eigenlijke werkzaamheden een enorme boost in zelfvertrouwen kan geven. Deze groei in het zelfvertrouwen kan ervoor zorgen dat het uitvoeren van de werkzaamheden minder moeite kosten en de persoon meer energie heeft. Het opbouwen kan daardoor sneller gaan.

Pas op dat er niet te snel wordt opgebouwd en dat jpuw werknemer de taken aankan. Het is belangrijk dat hij/zij na het werken thuis nog energie over heeft om ontspannende activiteiten te kunnen ondernemen, sociaal contact te kunnen onderhouden en aan de dagelijkse verplichtingen te kunnen voldoen (zoals het huishouden). Werk en privé moeten met elkaar in balans zijn. Het kan zijn dat het aantal uur of de werkzaamheden nog te veel is voor je werknemer, maar dit misschien niet aangeeft. Iemand lijkt dan op het werk weer goed mee te komen, maar is thuis helemaal niets meer waard. Informeer daarom altijd hoe het thuis gaat. Let tevens ook goed op signalen als regelmatig ziekmelden, vakantiedagen opnemen of het aantal contracturen willen verminderen. Dit zijn tekenen dat iemand het eigenlijk niet volhoudt en moet compenseren.

Welke werkaanpassingen zijn er mogelijk?

Dit is volledig afhankelijk van de werkplek. Soms zijn kleine aanpassingen al voldoende: een eigen werkruimte, meer structuur in de werkzaamheden, afbakenen van werkzaamheden, vaste momenten waarop de persoon gestoord mag worden etc. Soms zijn er grotere aanpassingen nodig, zoals een andere functie.

De rol van een re-integratie bureau voor jou als werkgever

De re-integratiecoach is er zowel voor de cliënt als de werkgever. Afhankelijk van het 1e of 2e spoor wordt er gekeken met cliënt(e), de werkgever en de bedrijfsarts wat haalbaar is binnen de huidige werkplek (1e spoor) qua belastbaarheid en werkzaamheden. Indien er een 2e spoortraject ingezet wordt, zal de re-integratiecoach begeleiden om werk elders te vinden.

Het re-integratiebureau houdt overzicht over alle wettelijke verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. WijDoen kan helpen. Zo komt je in contact met ons.

Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen als werkgever in de re-integratie van mijn werknemer?

Als werkgever moet je aan wettelijke verplichtingen voldoen, en kun je je daarom afvragen wat de wetgeving omtrent NAH is. Lees hier alles over de Wet Verbetering Poortwachter

U bevindt zich hier:

Re-integreren ...

klik voor meer informatie

Informatie voor werkgevers

Uw medewerker heeft NAH, chronische (pijn) klachten, of kanker gehad, wat nu?

Een zieke medewerker vraagt van een werkgever de nodige aandacht omdat hieraan volgens de Wet verbetering poortwachter aardig wat regels verbonden zijn. Er wordt verlangd, dat er zorgvuldig aandacht aan de re-integratie wordt besteed en soms is dit voor alle betrokkenen uitdagend. Als werkgever heeft u waarschijnlijk geen medische achtergrond over wat er precies met uw medewerker aan de hand is. In het geval van NAH, chronische (pijn) klachten of na kanker, kunnen de restklachten vanaf de buitenkant soms heel moeilijk te zien zijn. Hierdoor is het als werkgever moeilijk in te schatten wat het beste is voor de werknemer en wat er wel of niet verwacht kan worden van elkaar. Hieronder vind u meer informatie voor werkgevers.

Denken vanuit de werknemer, wat gaat er precies in hem of haar om?

Een nieuwsgierige houding naar uw werknemer is het beste startpunt voor een prettige re-integratie. Het is voor een buitenstaander bijna niet voor te stellen wat de gevolgen van NAH, chronische (pijn) klachten of een behandeling van kanker voor iemands leven kan betekenen. De gevolgen zijn vaak moeilijk te zien en dit kan leiden tot veel misverstanden en onbegrip, of zelfs verstoorde arbeidsverhoudingen. Een open, eerlijke communicatie en wederzijds inlevingsvermogen zijn zeer belangrijk in het traject van re-integreren waarin werkgever en werknemer allebei verantwoordelijkheid dragen voor de re-integratie inspanningen. WijDoen ondersteunt de werkgever hier in en verzorgt op de werkplek ook informatiebijeenkomsten voor collega’s.

Competentiegericht werken, focus op wat uw werknemer nog wél kan

Om uw medewerker tijdens de re-integratie beter te ondersteunen kunt u zich richten op wat er allemaal nog mogelijk is. Welke competenties heeft deze werknemer en hoe kunnen die het beste ingezet worden? Welke aanpassingen kunt u samen met de werknemer doen op de huidige werkplek. Welke omstandigheden zijn aanpasbaar, zodat de werknemer met zijn/haar beperkingen toch kan re-integreren. Dit zijn vragen waar ‘out of the box’ denken van u gevraagd wordt. Ook het UWV kijkt bij het toetsen van de re-integratie inspanningen, of er voldoende in mogelijkheden is gedacht. WijDoen denkt hierin mee met zowel werkgever als werknemer. Onze ruime ervaring zorgt ervoor dat we regelmatig buiten de huidige kaders kunnen adviseren.

Van welke wetgeving moet u als werkgever op de hoogte zijn?

De Wet verbetering Poortwachter is van kracht zodra er sprake is van langdurig verzuim. Dat betekent dat er een ARBO-arts in beeld komt , en wanneer de ziekteperiode langer duurt dan een jaar ook een arbeidsdeskundige. Het is belangrijk om samen met alle betrokkenen op een lijn te komen en te blijven gedurende het re-integratieproces. WijDoen heeft vaak ook contact met de ARBO dienst en helpt werkgever en werknemer bij het voldoen aan de verwachtingen die vanuit de Wet verbetering Poortwachter aan hen worden gesteld.

"Ik werk nu al even samen met WijDoen. We hebben WijDoen vanuit expertise betrokken, met als doel een medewerker met NAH te begeleiden naar zijn eigen werk als verkoper. Na de CVA is er heel veel gebeurd in het leven van deze medewerker. Opeens kon hij niet meer ‘normaal’ zijn werk als verkoper uitvoeren; iets wat hij al jaren met veel plezier deed. Ik ervaar nu als werkgever hoe complex de klachten zijn en wat hierbij komt kijken. Er zijn structurele beperkingen, maar gelukkig ook veel mogelijkheden om weer aan de slag te gaan. WijDoen heeft de deskundigheid in huis om onderzoek te doen naar de arbeidsmogelijkheden, maar begeleidt ook de medewerker op de werkvloer. Van ziek worden naar in dit geval de acceptatie van aanwezige beperkingen. WijDoen helpt ons en de medewerker met veel toewijding en inzet. Juist om er samen voor te zorgen dat de medewerker op een goede en zorgvuldige wijze zijn eigen werk kan hervatten. WijDoen helpt ons verder! Bedankt."

Anton Flentge

HRM adviseur BCC

Kom in contact met WijDoen !

Wij zijn specialist in het re-integratieproces en de lastige situaties die dit met zich mee kan brengen. Wij kunnen u als werkgever helpen om samen met de werknemer overzicht te creëren over de situatie en adviseren over de te nemen stappen. Wij begrijpen de verschillende belangen en zijn hier transparant over naar alle betrokkenen. Wij zijn er voor de werknemer én voor de werkgever.

over WijDoen

Hoewijwerken2_bijWijDoen

Hoe wij werken

Lees meer over hoe we werken

het team van WijDoen staat voor u klaar

Het team

Leer meer over ons team

Samenwerkingen met andere organisaties

Samenwerkingen

Lees over met wie we samenwerken